© 2019 por Olga Olivera-Tabeni // oliveratabeni@gmail.com

  • Facebook
  • Gris Icono Vimeo
  • YouTube

La construcció d'una narrativa que veiem truncada per absència, és a dir, inexistència de documentació, una pèssima realitat que poso sobre la taula, per a la seva reflexió i posterior anàlisi crític. La història inexistent o parcial de Dolors Codina i Arnau, primera alcaldessa catalana (1), ens endinsa del visible de la seva posició al seu anvers, als mecanismes d'esborrat i ocultació històrics que han silenciat les dones sols pel simple fet de ser-ho. Interessos, equívocs... Molts han estat els mecanismes d'escombrat femení; els silencis imposats o autoimposats (Dolors signaria com D. potser com a mecanisme d'ocultació o mascarada), o l'absència continuada de dones en la casuística els arxius tradicionals. Històries de famílies tractades des del poder i la mirada heteropatriarcal. La història de Dolors és una història d'homes, d'homes com el pare, els germans, els cosins... D'en Francesc Codina Reixachs, el pater familia. ORDEN CIRCULAR de 29 de julio de 1942 - títol d'aquest projecte- entrellaça amb molts d'aquests mecanismes d'ocultació i esborrat, però sobretot amb la purga i destrucció documental massiva que es realitza en el 37, 38, 42 ... i que obliga a la destrucció de documentació oficial procedent de diferents organismes com ajuntaments per a la realització de pasta de paper, un esdeveniment històric que marcarà també la destrucció dels arxius de Dolors, de les actes i altres documents oficials del consistori, i per tant de la seva visibilitat, el silenciat d'una narrativa.

 

 

 

 

Documentació, llibre d'artista, fulletó de diari, caixa d'edició limitada, video de 13.59 min i acció-taller performatiu. Realitzat a partir de la residència artística a l'ACUR. Tàrrega. 2017-2018.

(1) Va exercir com alcaldessa del Talladell, entre el 1924 al 1930, poble que actualment és una entitat municipal descentralitzada pertanyent a Tàrrega.

La construcción de una narrativa que vemos truncada por ausencia, es decir, inexistencia de documentación, una pésima realidad que ponemos sobre la mesa, para su reflexión y posterior análisis crítico. La historia inexistente o parcial de Dolores Codina y Arnau, primera alcaldesa catalana, nos adentra de lo visible de su posición en su anverso, a los mecanismos de borrado y ocultación históricos que han silenciado las mujeres sólo por el simple hecho de serlo. Intereses, equívocos ... Muchos han sido los mecanismos de barrido femenino; los silencios impuestos o autoimpuestos (Dolores firmaría como D. quizá como mecanismo de ocultación o mascarada), o la ausencia continuada de mujeres en la casuística los archivos tradicionales. Historias de familias tratadas desde el poder y la mirada heteropatriarcal. La historia de Dolores es una historia de hombres, de hombres como el padre, los hermanos, los primos ... De Francesc Codina Reixachs, el pater familia. ORDEN CIRCULAR de 29 de julio de 1942 - título de este proyecto- entrelaza con muchos de estos mecanismos de ocultación y borrado, pero sobre todo con la purga y destrucción documental masiva que se realiza en el 37, 38, 42 ... y que obliga a la destrucción de documentación oficial procedente de diferentes organismos como ayuntamientos para la realización de pasta de papel, un acontecimiento histórico que marcará también la destrucción de los archivos de Dolores, de las actas y otros documentos oficiales del ayuntamiento, y por tanto de su visibilidad, el silenciado de una narrativa.

 

 

 

Documentación, libro de artista, folleto de periódico y video de 13:59 min y acción-taller performativo. Realizado a partir de una residencia artística en el ACUR. Tàrrega. 2017 a 2018.