© 2019 por Olga Olivera-Tabeni // oliveratabeni@gmail.com

  • Facebook
  • Gris Icono Vimeo
  • YouTube

Una florista desobedient és una aposta per les plantes ruderals, i arvenses, també anomenades males herbes. Arribo amb aquestes a través de la investigació de processos judicials de finals de l’Edat Mitjana, en trobar la relació entre dones que foren condemnades com a bruixes i els llocs que habitaren, molts dels quals avui en dia són espais erms, “terrain vague” on creixen les males herbes. La comparativa es fa més que evident, de dones bruixes, que fan nosa, que cal eliminar, dins els models socials controlats, a terres que també en fan i les males herbes que allí hi creixen. Unes suposades bruixes que se’ls condemnava entre altres aspectes perquè feien ús de plantes.

 

Cal destacar que segons el diccionari la “mala herba" és aquella que creix on no se li demana, i això inclouria plantes ruderals i arvenses.

Des d’aquest aspecte històric m’endinso en les males herbes, i el que signifiquen, la incomoditat que genera en els sistemes, o tot allò que pot ser considerat diferent. M’interessa el seu significat, que és sempre polític. Una planta no és sols una planta a seques. La botànica té fortes connotacions polítiques, conceptuals i ideològiques, passades pel verisme de la ciència, que li dóna una hipotètica i sumptuosa pàtina d’objectivitat. Creo en un laboratori d’investigació obert, que té com a finalitat no tant una investigació de les formes, o classificacions i taxonomies sinó com a elements de caràcter conceptual i idees polítiques. Una anàlisi de matisos i colors de les plantes, del seu cultiu, plantació, de la saba, de les cromatografies, de les seves llavors, plànols buidats de possibles localitzacions. Elements i mètodes que ens serveixen per reflexionar-hi.

La mala herba esdevé en aquest punt una proposta, alternativa, de canvi, donades les seves altes capacitats de recuperació, renovació, aleatorietat, austeritat, resistència, adaptabilitat a la pertorbació, proliferació i oportunisme. Els marges no equivalen necessàriament a carències, sinó que obren oportunitats. Conscients que apareixen allí on menys ens ho esperem, revelant-se contra l’ordre i l’estabilitat social, es proposa fer un pas més enllà des de la desobediència del cultiu de males herbes, una mica com feien les bruixes, en les seves trobades, consells, reunions amb el Boc de Biterna. Es tractaria tal vegada, com bé han dit estudiosos dels llocs secrets i amagats on es reunien els camperols i les camperoles, secretament i de nit per planejar la revolta al seu senyor. O les suposades malifetes, com les pedregades, tal vegada accions en contra els poders, una pedregada pot ser interpretada com una acció de desobediència. O, els seves suposades pólvores, barreges de diferents elements plantes, vilandre, galàpats i feixures de persones mortes, tal vegada com a barreges heterogènies antisistema, contra els models imposats. Des d’aquí és des d’on podem proposar la construcció d’un model alternatiu, que ens permeti imaginar possibilitats, en un moment en què ens urgeix repensar els nostres models de vida per fer front a la crisi del nostre món. Com a subversió, en resistència amb els espais administrats, de transgressions, que es creen en els espais liminars del sistema, en les seves esquerdes i marges. Es tracta de reunir-nos per construir, reconstruir alternatives al nostre model social, la curació mitjançant espais, cultures, i polítiques ruderals dels mals generats pel món capitalista.

Video assaig, de 22.14'. Tubs assaig, cromatografies, taules de colors i llavors.  Amb la col.laboració del Centre d'Art la Panera, el CAN de Farrera i el CDAN d'Osca. 2019

Una florista desobediente es una apuesta por las plantas ruderales, y arvenses, también llamadas malas hierbas. Llego con éstas a través de la investigación de procesos judiciales de finales de la Edad Media, al encontrar la relación entre mujeres que fueron condenadas como brujas y los lugares que habitaron, muchos de los cuales hoy en día son espacios baldíos, "terrain vague" donde crecen las malas hierbas. La comparativa se hace más que evidente, de mujeres brujas, que molestan, que hay que eliminar, dentro de los modelos sociales controlados, a tierras y las malas hierbas que allí crecen. Unas supuestas brujas que se les condenaba entre otros aspectos porque hacían uso de plantas.
 
Cabe destacar que según el diccionario la "mala hierba" es aquella que crece donde no se lo pide, y esto incluiría plantas ruderales y arvenses.
Desde este aspecto histórico me adentro en las malas hierbas, y lo que significan, la incomodidad que genera en los sistemas, o todo lo que puede ser considerado diferente. Me interesa su significado, que es siempre político. Una planta no es sólo una planta a secas. La botánica tiene fuertes connotaciones políticas, conceptuales e ideológicas, pasadas por el verismo de la ciencia, que le da una hipotética y suntuosa pátina de objetividad. Creo en un laboratorio de investigación abierto, que tiene como finalidad no tanto una investigación de las formas, o clasificaciones y taxonomías sino elementos de carácter conceptual e ideas políticas. Un análisis de matices y colores de las plantas, de su cultivo, plantación, de la savia, de las cromatografías, de sus semillas, o de planos vaciados de posibles localizaciones. Elementos y métodos que nos sirven para reflexionar.

La mala hierba se convierte en este punto una propuesta, alternativa, de cambio, dadas sus altas capacidades de recuperación, renovación, aleatoriedad, austeridad, resistencia, adaptabilidad a la perturbación, proliferación y oportunismo. Los márgenes no equivalen necesariamente a carencias, sino que abren oportunidades. Conscientes que aparecen allí donde menos lo esperamos, revelándose contra el orden y la estabilidad social, se propone dar un paso más allá desde la desobediencia del cultivo de malas hierbas, un poco como hacían las brujas, en sus encuentros, consejos o aquelarres. Se trataría tal vez, como bien han dicho estudiosos de los lugares secretos y escondidos donde se reunían los campesinos y las campesinas, secretamente y de noche para planear la revuelta a su señor. O las supuestas fechorías, como las granizadas, tal vez fuesen acciones contra los poderes, una granizada puede ser interpretada como una acción de desobediencia. O, en sus supuestos polvos, mezclas de diferentes elementos plantas, sapos y visceras de personas muertas, tal vez como mezclas heterogéneas antisistema, contra los modelos impuestos. Desde aquí es desde donde podemos proponer la construcción de un modelo alternativo, que nos permita imaginar posibilidades, en un momento en que nos urge repensar nuestros modelos de vida para hacer frente a la crisis de nuestro mundo. Como subversión, en resistencia con los espacios administrados, de transgresiones, que se crean en los espacios liminares del sistema, en sus grietas y márgenes. Se trata de reunirnos para construir, reconstruir alternativas a nuestro modelo social, la curación mediante espacios, culturas, y políticas ruderales los males generados por el mundo capitalista.

Video ensayo, de 22:14'. Tubos ensayo, cromatografías, tablas de colores y semillas. Con la colaboración del Centro de Arte La Panera, el CAN de Farrera y el CDAN de Huesca. 2019