© 2019 por Olga Olivera-Tabeni // oliveratabeni@gmail.com

  • Facebook
  • Gris Icono Vimeo
  • YouTube

Impressió sobre paper. 2019. La peça forma part del projecte una florista desobedient. En col.laboraració amb el centre d'Art la Panera de Lleida, el CAN de Farrera i el CDAN d'Osca.

 

Des de la recol·lecció de plantes ruderals i arvenses, qualificades socialment com "males herbes", trobades en llocs vinculats a processos judicials de dones que serien acusades de bruixes a la fi de l'edat mitjana, es realitzen cromatografies químiques i la descomposició dels seus tons essencials , a la manera de pantones o taules RGB. Com tons de color ruderals i arvenses, Lluny de la seva suposada neutralitat, o d'entendre-les com l'acció objectiva que precedeix, l'elecció del color aquestes taules ens remeten a una dimensió conceptual que dóna importància de les plantes del marge, i d'aquestes dones, les que van quedar relegades, entre espais intertiscials. Plantes resistents -com bé ens diu l'enginyer agrònom Gilles Clement- per les seves capacitats de recuperació, poques necessitats d'aigua, nutrients, o que han après a sobreviure en condicions molt degradades ... De ràpids cicles, baix cost i alta capacitat d'adaptació al medi. Plantes que ens porten a models d'austeritat, de senzillesa, fora del capital, d'un altre món més vinculat a la terra, més sostenible i just davant el col·lapse del nostre món. Davant la necessitat de recomposició social.
Es tracta d'un al·legat, una crida a un nou model social, polític, ruderal, el que sorgeix precisament en aquests marges.

Des de la recolección de plantas ruderales y arvenses, calificadas socialmente como “malas hierbas”, encontradas en lugares vinculados a procesos judiciales de mujeres  que serían acusadas de brujas a finales de la edad media, se realizan cromatografías químicas y la descomposición de sus tonos esenciales, a la manera de pantones o tablas RGB. Como tonos de color ruderales y arvenses, Lejos de su supuesta neutralidad, o de entenderlas como la acción objetiva que precede, la elección del color estas tablas nos remiten a una dimensión conceptual que da importancia de las plantas del margen, y de dichas mujeres, las que quedaron relegadas, entre espacios intertisciales. Plantas resistentes -como bien nos dice el ingeniero agrónomo Gilles Clement- por sus capacidades de recuperación, pocas necesidades de agua, nutrientes, o que han aprendido a sobrevivir en condiciones muy degradadas... De rápidos ciclos, bajo coste y alta capacidad de adaptación al medio. Plantas que nos llevan a modelos de austeridad, de sencillez, fuera del capital, de otro mundo más vinculado a la tierra, más sostenible y justo ante el colapso de nuestro mundo. Ante la necesidad de recomposición social.
Se trata de un alegato, una llamada a un nuevo modelo social, político, ruderal, el que surge precisamente en estos márgenes.