© 2019 por Olga Olivera-Tabeni // oliveratabeni@gmail.com

  • Facebook
  • Gris Icono Vimeo
  • YouTube

Casa negra, casa blanca és un projecte realitzat en una antiga casa, la casa Duran Sanpere, immoble burgès construït a finals del XIX. El projecte treballa des d'una mirada feminista. Trio aquesta via de treball per contrarestar i deconstruir la manera com han estat explicats tradicionalment aquest tipus d'espais, habitualment des d'una mirada heteropatriarcal.

El procés d'investigació en el qual em submergeixo em porta al descobriment de les històries de dues de les dones que van habitar a l'esmentada casa, Elisa Sanpere Labrós, que viu el dol de manera rigorosa durant 26 llargs anys de la seva vida, i Herminia Grau Ayma, que viu des d'una posició oposada a aquesta, és ella la que obre la casa després d'aquests 26 llargs anys de letargia, alhora que en la mateixa línia, serà ella la que iniciarà l'àrdua tasca de traduir per primera vegada al català el Segon Sexe de Simone de Beauvoir, el 1968 en ple període franquista, un esdeveniment històric que fins ara ningú havia tingut de veritat en compte a l'hora d'explicar aquest immoble. La meva feina consisteix a donar visibilitat i reivindicar aquest fet, donar la possibilitat d'altres mirades sobre la casa. Proposo situar-nos en aquests espais per i des de l'art contemporani reivindicar que l'immoble de l'historiador i arxiver Duran Sanpere - que és pel que se'l coneix- sigui també la casa de la traductora Herminia Grau Ayma, en igualtat de condicions.

Casa negra, casa blanca es un proyecto realizado en una antigua casa, la casa Duran Sanpere, inmueble burgués construido a finales del XIX. El proyecto trabaja desde una mirada feminista. Elijo esta vía de trabajo para contrarrestar y deconstruir la manera como han estado explicados tradicionalmente este tipo de espacios, habitualmente desde una mirada heteropatriarcal.

El proceso de investigación en el que me sumerjo me lleva al descubrimiento de las historias de dos de las mujeres que habitaron en la mencionada casa, Elisa Sanpere Labrós, que vive el luto de manera rigurosa durante 26 largos años de su vida, y Herminia Grau Ayma, que vive desde una posición opuesta a la misma, es ella la que abre la casa después de estos 26 largos años de letargo, a la vez que en la misma linea, será ella la que iniciará la ardua tarea de traducir por primera vez al catalán el Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, en 1968 en pleno periodo franquista, un acontecimiento histórico que hasta ahora nadie había tenido de verdad en cuenta a la hora de explicar dicho inmueble. Mi trabajo consiste en dar visibilidad y reivindicar este hecho, dar la posibilidad de otras miradas sobre la casa. Propongo situarnos en estos espacios para y desde el arte contemporáneo reivindicar que el inmueble del historiador y archivero Duran Sanpere - que es por lo que se le conoce- debe ser también la casa de la traductora Herminia Grau Ayma, en igualdad de condiciones.